PROJEKTAS „NEMUNO IR NEVĖŽIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS“
PROJEKTAS „NEMUNO IR NEVĖŽIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS“
« 1 5 »

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA, RENGIANT PROJEKTĄ „NEMUNO IR NEVĖŽIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS“

 

I SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (2014 m. balandžio 10 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“) sprendiniais, planuojama tvarkyti teritorija – Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis (toliau – teritorija) patenka į miesto gamtinį karkasą ir migracinį miesto gamtinio karkaso koridorių. Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat palaikantis augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.

Pagal funkcinę zoną planuojama tvarkyti teritorija priskiriama neurbanizuojamai teritorijai esančiai saugomoje teritorijoje. Kauno miesto savivaldybės teritorijos, patenkančios į gamtinį karkasą pažymėtos Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių grafinės dalies brėžinyje „Kraštovaizdžio apsauga (gamtinis karkasas, saugomos teritorijos), M 1:25000. Pateikiama ištrauka, kurioje planuojama teritorija apibrėžta juodai (1 pav.) Tekstiniai gamtinio karkaso ir saugomos gamtinės teritorijos sprendiniai aprašyti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 7 skyriaus „Gamtinė aplinka“ 7.1. „Gamtinis karkasas“ ir 7.2 „Saugomos gamtinės teritorijos“ punktuose.

Bendra informacija apie planuojamą tvarkyti teritoriją. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 dienos sprendimu T-451 Nemuno ir Nevėžio upių santakoje esanti teritorija buvo paskelbta Kauno miesto savivaldybės kraštovaizdžio draustiniu (toliau – draustinis). Vakaruose draustinio riba nuo Nevėžio įtekėjimo į Nemuną sutampa su pakrantės linija ir eina iki Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribos. Šiaurėje į draustinio teritoriją patenka Gyrio upelio slėnis, kur riba praeina miškingų šlaitų pakraščiais iki sankirtos su Raudondvario plentu. Nuo čia riba rytų kryptimi eina Lampėdžių tvenkinio pakrantės apsaugos juosta, apimdama tvenkinį bei Lampėdžių miško parką. Draustinio plotas – 446,50 ha. Tvarkoma teritorija – 147 ha (1 pav. geltonai pažymėta planuojama tvarkyti teritorija). Draustinio steigimo tikslas – išsaugoti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio grožį bei gamtos ir kultūros vertybes kaip mokslo, rekreacijos ir sveiko miesto išteklius; išsaugoti neužstatytą natūralų Nemuno slėnį kaip mikroklimatinę ir aerodinaminę žaliąją juostą ir migracinį miesto gamtinio karkaso koridorių. Draustinio teritorijoje yra ir antropogeninės veiklos padarinių: dirbtinis ežeras – Lampėdis.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 dienos sprendimu T-189 buvo patvirtintas draustinio specialusis planas ir sprendimu Nr. T-190 draustinio nuostatai. Draustinyje leidžiama įrengti apžvalgos ir poilsio aikšteles. Prieigas, takus ir laikinas transporto stovėjimo vietas, tvirtinti krantus ir šlaitus; sodinti medžius, krūmus, įrengti vejas; organizuoti pažintinį turizmą; vykdyti veiklą, padedančią išryškinti ar atkurti saugomus gamtos ir kultūros paveldo objektus.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Objektas – Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis, esantis vakarinėje Kauno miesto dalyje, Vilijampolės seniūnijoje.

Projekto tikslas ir uždaviniai – pagerinti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio būklę atkuriant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę. Numatytos projekto veiklos apima teritorijos tvarkymo projekto parengimą, Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorijos sutvarkymą.

Vykdant projekto veiklas bus atliekami botaniniai tyrimai, invazinių medžių rūšių ir vidutinio tankumo krūmų kirtimai; užliejamoms pievoms būdingų žolinių augalų įterpimas į pievą; sausoms pievoms būdingų žolinių augalų įterpimas į pievą; naujų želdinių sodinimas ir laistymas; akcentinių želdinių sodinimas ir laistymas; pakrantės augalų ir sapropelio valymas 25 m. pločio juosta; ežero krantų formavimas; asfaltbetonio dangos pėsčiųjų tako įrengimas; skaldos dangos pėsčiųjų tako įrengimas; sutankinto grunto dangos takų įrengimas; gamtos pažintinių stendų įrengimas; informacinių stendų įrengimas; poilsio aikštelių įrengimas; suolelių įrengimas; šiukšliadėžių įrengimas; tualetų atitvarų įrengimas ir jų apželdinimas.

 

III SKYRIUS

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

Rengiant teritorijos tvarkymo projektą vadovautis:

 1. Europos kraštovaizdžio konvencija;
 2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių;
 3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;
 4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ir jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais:
 5. Statybos įstatymu ir jį įgyvendinančiaisiais teisės aktais;
 6. Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“;
 8. Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“;
 9. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“;
 10. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2014 m. balandžio 10 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-209;
 11. Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-189;
 12. Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-190.

 

IV SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

 

Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant projektą „Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ yra skaidrus interesų derinimas ir viešojo intereso gynimas; aktyvus, kūrybingas, pozityvus, konstruktyvus įsitraukimas į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; bendruomeniškumo stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir racionaliai sprendžiant aktualias problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio srityje didinimas; socialinės įtampos mažinimas.

Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, nurodytas 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į kraštovaizdžio formavimą skatinančios veiklos

Stadija Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, įtraukimo į kraštovaizdžio formavimą tikslai Turinys (būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio formavimą, aprašymas)
Prieš pradedant rengti projektą ir viso projekto rengimo bei įgyvendinimo metu Nuolat informuoti visuomenę apie planuojamą vykdyti ir vykdomą projektą „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti projekte nuo idėjos formulavimo iki sprendinių įgyvendinimo Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama šiais būdais:

1) elektroninėje erdvėje – Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus internetiniame  puslapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga.

2) planavimo organizatoriaus buveinėje – Kauno miesto savivaldybės administracijos pastate, pirmo aukšto skelbimų lentoje;

3) Vilijampolės seniūnijos skelbimų lentoje;

4) Lampėdžių gyvenvietės skelbimo lentose;

5) žodžiu ar raštu – pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir rašytinius paklausimus.

Kontaktiniai asmenys:

Aleksandras Beliavičius, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 37) 42 43 36, mob. 861149525, el. paštas aleksandras.beliavicius@kaunas.lt;

Laima Griauslytė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 37) 42 47 06,

el. paštas laima.griauslyte@kaunas.lt.

Esamos būklės, koncepcijos ir rengiamų projekto sprendinių viešas pristatymas visuomenei Išsiaiškinti visuomenei svarbius vietovės elementus, vertybes, funkcijas; suteikti visuomenei žinių apie vietovės svarbą ir išskirtinumą; tartis, kaip gerinti koncepcijos pasiūlymus, kad gerėtų kraštovaizdžio kokybė; įvertinti, ar siūlomi teritorijos tvarkymo projekto sprendiniai atitinka visuomenės lūkesčius; didinti supratimą apie kraštovaizdžio vertę Informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus internetiniame puslapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga.

Projekto rengėjai vietos bendruomenei pristatys: esamos būklės analizę; atliktus gamtinius tyrimus; koncepciją parengtą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“; projekto sprendinius

Projekto sprendinių konkretizavimas, derinimas ir viešinimas Išgirsti visuomenės pastabas, jų nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių, taip pat specialistų pasiūlymus, kaip tobulinti projektą Sprendiniai viešinami Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga.

Pastabos, pasiūlymai teikiami, el. paštu aleksandras.beliavicius@kaunas.lt.

Sulaukus daugiau pasiūlymų iš visuomenės bus organizuojamas viešas susitikimas dėl sprendinių konkretizavimo.

Projekto tvirtinimas   Informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga.
Projekto įgyvendinimas Išsiaiškinti, kaip visuomenė nori ir gali dalyvauti įgyvendinant projektą Informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga. Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu aleksandras.beliavicius@kaunas.lt. Organizuojamas parengto projekto pristatymas Lampėdžių bendruomenės centro nariams, artimiausioms ugdymo įstaigoms, organizacijoms, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kaip jos norėtų prisidėti prie teritorijos priežiūros ir jos būklės stebėjimo.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“, parengta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, kurios viešas pristatymas vyks 2016 m. gruodžio 21 d. 18 val. Vytauto g. 10, Kaunas.

 


 

2016 metai. Talka „Padarom 2016“

Už šiukšlių išvežimo organizavimą dėkojame Kauno m. Savivaldybės Vilijampolės seniūnijos seniūno pavaduotojui Jonui Tarasevičiui.

Padarom 2016 (Šiukšlynas Nr.1 prieš)
Padarom 2016 (Šiukšlynas Nr.1 prieš)
« 2 5 »